MICCO

Phát triển bền vững

Các tổ chức đang ngày càng ý thức về việc chịu trách nhiệm cho những tác động đến môi trường, kinh tế và xã hội do mình tạo ra trong toàn bộ chuỗi giá trị. Báo cáo phát triển bền vững được coi là công cụ công bố, giải trình và cam kết trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các bên liên quan về hoạt động của mình.

Báo cáo phát triển bền vững có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những công cụ giúp xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, bền vững, bảo đảm trách nhiệm giải trình. Các báo cáo phát triển bền vững sẽ góp phần hiệu quả vào việc hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững 2030.

Báo cáo phát triển bền vững

    Đang Cập Nhật