MICCO

Phát triển bền vững

MICCO vì môi trường

- Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của MICCO, được quan tâm thực hiện một cách tự giác, chủ động vì sự phát triển bền vững MICCO

– Bảo vệ môi trường được gắn kết với bảo vệ môi trường của địa phương có hoạt động sản xuất của MICCO, bảo vệ môi trường đi đôi, gắn liền với quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh.

– Bảo vệ môi trường được thực hiện tổng thể, đồng bộ, khoa học, có trọng điểm, phù hợp với điều kiện kinh tế kỹ thuật từng giai đoạn trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, lấy phòng ngừa là chính, giải quyết các vấn đề trước mắt có tính đến những mục tiêu lâu dài.

(Ảnh mặt bằng tổng thể nhà máy Amon Nitrat, ảnh văn phòng công ty Việt bắc – Hồ , ảnh phong cảnh đẹp tại các cơ sở khác v.v.v.)

  • Mục tiêu chung: Thực hiện đúng các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Đảng, nhà nước, Chính phủ về bảo vệ môi trường; đảm bảo sự phát triển hài hòa, thân thiện với môi trường, cộng đồng; thích ứng với biến đổi khí hậu.
  • - Trong quá trình sử dụng VLNCN: Giảm thiểu tác động xấu đến môi trường (khí nổ, bụi và chấn động); giảm thiểu tác động trực tiếp đến sức khỏe và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.
  • - Trong quá trình sản xuất VLNCN: Sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường; cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, giảm thiểu các tác động đến môi trường (khí thải, nước thải, chất thải rắn).
  • Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn này - Duy trì các hoạt động: Rà soát thủ tục pháp lý, giấy phép môi trường để kịp thời bổ sung, xin gia hạn theo đúng quy định; Quan trắc môi trường theo đúng các chỉ tiêu, vị trí, tần suất được phê duyệt trong ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý triệt để nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường; Thu gom, thuê xử lý chất thải nguy hại và các loại chất thải phát sinh trong sản xuất được đúng quy định; tái sử dụng tối đa dịch Amon Nitrat và bao bì có nguồn gốc từ nhựa.
  • - Tăng cường kiểm tra, rà soát, diễn tập các kịch bản phòng ngừa ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất tại các công ty Hóa chất mỏ Thái Bình, Hóa chất mỏ Việt Bắc.
  • - Hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày.
  • - Phối hợp với viện Thổ Nhưỡng nghiên cứu quy hoạch trồng cây cho các kho vật liệu nổ.
  • - Phát triển các dịch vụ tư vấn môi trường như: Đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn - môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, 45001:2018… Kiểm toán môi trường.