MICCO

Lịch sử đổi mới sáng tạo

Lịch sử đổi mới sáng tạo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
công nghệ sản xuất

Công trình nghiên cứu sản xuất thuốc nổ ANFO và ANFO chịu nước

Áp dụng từ năm 1995
cơ giới hóa

Công trình nghiên cứu sản xuất thuốc nổ NTR08

Đưa vào sản xuất từ năm 1998
công nghệ sản xuất

Công trình nghiên cứu sản xuất thuốc nổ ANFO và ANFO chịu nước

Áp dụng từ năm 1995
cơ giới hóa

Công trình nghiên cứu sản xuất thuốc nổ NTR08

Đưa vào sản xuất từ năm 1998
Xem thêm