wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN

Trong những tháng ngày khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” để động viên đồng bào, chiến sĩ phát huy truyền thống thi đua yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của cách mạng nhằm chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.


Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, ngày 04/3/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11/6 hàng năm là “Ngày Truyền thống thi đua yêu nước”. Đây là dịp để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, Công đoàn, đoàn thanh niên các cấp, vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, Tổng công ty có công văn số 1163 ngày 30 tháng 5 năm 2018 hướng dẫn các đơn vị trong Tổng công ty thực hiện nội dung tuyên truyền, Tạo không khí thi đua sôi nổi và rộng khắp từ Tổng công ty đến đơn vị, Phân xưởng, Tổ, Đội, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong TCT, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Tổng công ty giao. Chú trọng khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân là người trực tiếp lao động, các tập thể nhỏ có nhiều thành tích; Đồng thời phát hiện các nhân tố mới xuất hiện từ phong trào thi đua để phổ biến, học tập rộng rãi trong toàn Tổng Công ty.

TIN VĂN PHÒNG

5136 Comments

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...